POLITYKA PRYWATNOŚCI

DANYCH OSOBOWYCH SERWISU I SKLEPU ONLINE NEOFENCE PRODUCTS

Mając na uwadze ochronę danych Klientów, których dane mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę w związku z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych w serwisie lub składaniem zamówień w sklepie wprowadza się Politykę Prywatności.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

– Administratorem Państwa danych osobowych jest firma FAIR PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą m. Świdnica, adres: ul. Robotnicza 5, 58-100 , NIP: 8842803732, REGON: 387286462

– NEOFENCE ( FAIR PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ) w trosce o prywatność użytkowników i odwiedzających strony internetowe Administratora dlatego opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

– Dane kontaktowe Administratora: adres poczty elektronicznej: kontakt@neofence.pl
telefon kontaktowy: +48 730 630 135

– Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia zgodne z właściwymi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

– Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

– Administrator Sklepu Internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Administrator wdrożył i opracował wewnętrzne zasady polityki bezpieczeństwa danych, do stosowania których zobowiązani są wszyscy pracownicy i współpracownicy Administratora. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających ze Sklepu Internetowego oraz Serwisu w szczególności:

 • osób przeglądających zawartość serwisu lub ofertę sklepu internetowego,
 • osób składających zamówienia w sklepie internetowym,
 • osób zamawiających usługę bezpłatnej subskrypcji (newsletter),
 • osób kontaktujących się ze sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub mailowo.

– Adresatem Usług dostępnych na stronie internetowej (w szczególności możliwości złożenia Zamówienia w Sklepie) nie są osoby poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub

4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej.


3. CEL, ZAKRES, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:
 Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danychZakres przetwarzanych danych
Realizacja Zamówienia w Sklepie Internetowym i wykonanie usługiArt. 6 ust. 1b RODO – przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu  Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
Marketing bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.Adres poczty elektronicznej
MarketingArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
Zawarcie i wykonanie umów z kontrahentami AdministratoraArt. 6 ust. 1b RODO – przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniuImię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
Spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie
lub przechowywanie faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje
Art. 6 ust. 1c RODO – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
Weryfikacja wiarygodności płatniczejArt. 6 ust. 1f RODO – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowyImię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
Wykrywanie nadużyć i zapobieganie imArt. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczneImię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
W celach ochrony mienia na terenie monitorowanymArt. 6 ust. 1d i 1e) – przez okres 30 dniImię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
W celach nawiązania kontaktu jako usprawiedliwionego interesu administratoraArt. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.Imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej;  inne dane zawarte w treści wiadomości;
W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgodyArt. 6 ust. 1a RODO – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

 4.ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

– Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

– Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • przewoźnicy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

– Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

– Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

– Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

– W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

6. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Państwa i dostosować nasz Serwis oraz Sklep Internetowy indywidualnie do Państwa potrzeb.

Pliki “cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Stosowane przez nas pliki “cookies” są bezpieczne dla Państwa urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

W naszym serwisie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– zapamiętywania informacji o Państwa sesji,
– statystycznym co pozwala nam rozwijać Serwis oraz Sklep Internetowy, a zwłaszcza świadczone Usługi,

– marketingowym – dzięki temu wyświetlamy reklamy dopasowane do Państwa  zainteresowań i potrzeb,
– udostępniania funkcji Serwisu oraz Sklepu Internetowego, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,
– prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania Serwisu oraz Sklepu Internetowego.

Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń.

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili istnieje możliwość usunięcia  pliki cookies lub blokowania plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę, proszę  skorzystać z pliku pomocy przeglądarki z której Państwo korzystają.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w sytuacji gdy będą tego wymagała zastosowanej rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób korzystających z Serwisu lub Sklepu Internetowego. W takim przypadku, aktualna wersja Polityki Prywatności będzie każdorazowo aktualizowana

i zamieszczana na stronie Sklepu Internetowego w celu umożliwienia zapoznawania się z jej obowiązująca treścią.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Postanowienia wstępne

Sklep Internetowy NEOFENCE PRODUCTS  dostępny jest pod adresem internetowym https://neofence.pl  prowadzony pod firma FAIR PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w m. Świdnica, adres: ul. Robotnicza 5, 58-100 , wpisaną w CEIDG pod numer NIP: 8842803732, REGON: 387286462

Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientami Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – firma FAIR PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w m. Świdnica, adres: ul. Robotnicza 5, 58-100 , wpisaną w CEIDG pod numer NIP: 8842803732, REGON: 387286462

 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://neofence.pl 
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy:   Świdnica, ul. Robotnicza 5, 58-100

Adres e-mail Sprzedawcy: neofenceproducts@gmail.com

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 730 630 135

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 
Nr konta
: 30 1090 2369 0000 0001 1973 1044
Euro: 93 1090 2369 0000 0001 1973 1074
Kod SWIFT banku: WBKPPLPP

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze, w godzinach: 08.00-16.00

Informacje ogólne

– Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

– Przeglądanie asortymentu Sklepu jest możliwe na stronie Sklepu Internetowego. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

– Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

– Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, orientacyjnej dostępności.

– Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności model, wymiary a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

– Zasady użytkowania i konserwacji oraz zasady gwarancji dostępne są na stronie internetowej.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 • wybrać sposób dostawy:  przesyłka kurierska lub odbiór osobisty i kliknąć przejdź: „do kasy”;
 • wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia (imię i nazwisku opcjonalnie nazwa firmy) oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu (ulica, numer budynku i/lub lokalu, kod pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;
 • Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność przelewem poprzez serwis PayU.

W przypadku wybrania jako formy zapłaty za towar płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system PayU), dyspozycję zapłaty  należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek Sprzedawcy  lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayU), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.

Sprzedawca może przyznawać kupony rabatowe. Przyznane kuponu będą wykorzystywane jednorazowo przez Klienta przy jednym Zamówieniu. Kupony nie mogą być dzielone ani wykorzystane przy więcej niż jednym Zamówieniu.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

– Przesyłka kurierska

Dostępne formy płatności:

– Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro);
– Płatność przelewem.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU.

Operatorem płatności jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.

Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z Regulaminem i po zaakceptowaniu Regulaminu. 

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności za pomocą portalu PayU.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Zamówienia dostarczane jest w terminie przewidzianym dla Produktu, którego termin wykonania jest najdłuższy.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

Prawo odstąpienia od umowy.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Klient jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. Zwracany towar, nie może nosić oznak użytkowania, w tym w szczególności prób montażu, ingerencji w systemy umocować, prób impregnacji, malowania, skracania, przycinania. Towar musi być kompletny i oryginalnie zapakowany. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie dodatkowe produkty i/lub świadczenia, które otrzymał w związku z umową sprzedaży, od której odstąpił. Do zwracanego towaru musi być dołączony wypełniony formularz odstąpienia od umowy oraz dowód zakupu towarów.

Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku zakupu towaru indywidualnie zamówionego, w szczególności „Produktu Personalizowanego” lub wykonywanego na zamówienie Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient odpowiada przed Sprzedawcą za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy przez Konsumenta zawarte w niniejszym dziale stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Reklamacja i gwarancja

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

Produkty przeznaczone są do użytkowania na zewnątrz.

Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji Produktów.

W momencie odbioru Zamówienia Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane wyłącznie w przypadkach sporządzenia protokołu szkody, potwierdzonego podpisem Klienta i dostawcy przesyłki.

Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona.

Ze względu na ograniczenia monitorów komputerowych, kolory przedstawionych Produktów mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Różnice te nie mogą być podstawą składania reklamacji.

Reklamację należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@neofence.pl lub listownie na adres siedziby firmy. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie danych takich jak:

Imię, nazwisko, adres Klienta, oraz numer Zamówienia;

Opis przedmiotu reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami obrazującymi zgłaszane wady;

Wskazanie żądania.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Kupujący otrzymuje odpowiedź-decyzję w sprawie wniesionej reklamacji, w formie pisemnej lub elektronicznej(e-mail).

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow. Świdnicki, gm. Świdnica, miejsc. Świdnica, ul. Robotnicza, nr 5, 58-100

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

Reklamowany Produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do Sprzedawcy. Zalecamy zapakowanie reklamowanego produktu w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu.

Rozpatrzenie zasadności reklamacji następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę  reklamowanego Produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.

W przypadku uznania roszczenia Klienta z tytułu rękojmi:

a) polegającego na wymianie elementu Produktu wadliwego na wolny od wad, reklamowany element Produkt zostanie wymieniony przez na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.

b) polegającego na obniżeniu ceny towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta a wartością wadliwego elementu Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.

Obniżenie ceny produktu może nastąpić wyłącznie w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli:

sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

gdy wada jest nieistotna

W przypadku nieodebrania przez Klienta produktu z naprawy od kuriera (dotyczy to również produktów, które zostały uznane jako reklamacja nieuzasadniona), Sprzedawca wezwie Klienta, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w terminie opisanym w punkcie powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania, pod rygorem naliczenia opłat z tytułu bezumownego przechowywania rzeczy.

Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta jest firma FAIR PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w m. Świdnica, adres: ul. Robotnicza 5, 58-100 , wpisaną w CEIDG pod numer NIP: 8842803732, REGON: 387286462

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, dalej: „RODO”), Sprzedawca jako administrator danych Klienta informuje, iż:

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem usługi elektronicznej (Sklepu Internetowego) lub Infolinii, realizacji zamówienia, tj. wykonania zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży i spełnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lut. c RODO), a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi Klienta z tytułu zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania z Infolinii mogą być również przetwarzane w celu weryfikacji jakości obsługi klientów przez infolinię i jej udoskonalania;

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres istnienia konta w sklepie internetowym bądź przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy;

Odbiorcami danych osobowych Klienta będą firmy kurierskie i inne podmioty dokonujące dostawy towaru, w przypadku wysyłki zakupionego towaru, a także podmioty współpracujące z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, doradczej czy usług IT;

Dane osobowe Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane do państwa trzeciego;

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą i prowadzenia rozmowy na Infolinii.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w zakresie w jakim uprawnienia te przewiduje RODO;

Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sprzedawcy na adres e-mail (informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep – newsletter, e-mailing).

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Klient wyraził na to zgodę.

Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

– Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.),

– Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 44 z późn. zm.),

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane między Sprzedawcą a Kupującym zawierane są w języku polskim, a w przypadku zawarcia umowy w innym języku, językiem rozstrzygającym dla treści i rozumienia umowy jest język polski. Umowy zawierane na postawie niniejszego regulaminu podlegaj prawu polskiemu. Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów jest właściwy Sąd na terenie Rzeczypospolitej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn tj. zmiana przepisów prawa.

W obszarze nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta a dnia 30 maja 2014 r.